سوئد ۵۰۰۰ سلاح ضد تانک به اوکراین تهیه خواهد کرد
نبرد اوکراین وارد بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتمین روز شخصی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه کنون ۲۵ ملت تسلیحات ارتش مختلف به کیف کشتی کرده اند. روس ها اصرار دارند کدام ممکن است قصد اشغال اوکراین را ندارند.