شاخص بورس انبساط کرد


بر مقدمه گزارشی تولید دیگری، شاخص کل بورس در اولین ساعت روز همراه خود ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸ واحد انبساط به رقم خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۱ هزار واحد رسید.

کدهای «خودرو»، «فملی»، «فسبزوار»، «وبملت»، «شتران»، «فلز» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «نوری» در گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمادهای «فذر»، «کرمان»، «تگلی»، «توسین» “، فرابورس “متامی” را انتخاب کنید و انتخاب کنید زوملار اجتناب کرده اند گروه پیشنهادات فرابورس بودند.

قابل دستیابی است کنجکاوی مند باشید: