شاد باش مظلومان… روز پاییز را به یاد بیاور


بیوگرافی افراد خوب را بشنوید
اگر خوش شانس هستید و مرد هستید

که شبلی ز حنوت گندم می فروشد
به ده تا اندوخته گندم را بر شانه به دست آورد

او آن را نگه داشت و موری یک نوک پستان در آن دید
که در هر گوشه ای می چرخد

از رحمت شب نخوابید
او را به پناهگاه خود آورد و گفت

گول این مرد ریشو را نخورید
مرا از روی صندلی پراکنده کن

داخل آبپاش های خوشه ای
بگذارید جمعیت شما متعلق به گذشته باشد

فردوسی پاکزاد خوب گفت
رحمت بر او باد

میازار موری که یک دانه کش است
کسی که زندگی و زندگی شیرین دارد، خوشبخت است

باطن سیاه باش و دل سخت
که می خواهد موری غمگین باشد

قدرت بر ضعیفان
یک روز چو مور روی پاهایش افتاد

شاد باش به مظلوم
روز قیامت را به یاد آورید

پروانه روی شمع را نبخشید
این را ذخیره کنید زیرا سوخت جلوی جمعیت است

من می فهمم که او بسیار ضعیف تر از شما است
هیچکس قوی تر از تو نیست