«شاهدان عینی» به گشت ارشاد چه می گویند؟
یکی از شاهدان گفت: در این بازدید که بیش از ۶ ساعت به طول انجامید، شاهد هیچ گونه آزار بدنی نبوده اما شاهد آزار لفظی و رفتار بی ادبانه بوده است. آنها به نوعی می خواستند مسخره کنند و بسیاری از مردم مشکلی با پوشیدن کت های بلند نداشتند.