شرط روشن شدن دوربین های آژانس از زبان محمد اسلامی
اسلامی در مورد اینکه آیا در صورت توافق در برجام، دوربین ها روشن و فعال می شوند یا خیر، گفت: شرط حذف آن این است که همه موارد ادعا شده را تکذیب کنند و امروز اعلام می کنیم تا به تعهدات خود و این ادعاها و ادعاها برگردند. موارد false آن را رها نکنید، دوربین نصب نمی شود.