شمالی ها به ناچار برنج خارجی مصرف می کنند – تجارت نیوزشمالی ها به ناچار برنج خارجی مصرف می کنند – تجارت نیوز