طالبان نخست وزیر جدید را تصمیم گیری کردند
طالبان در امتحان شده هستند به همان اندازه موافقت محله جهانی را برای کابینه شخصی جلب کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجهه شخصی را در سیاره افزایش بخشند به همان اندازه بتوانند اجتناب کرده اند حمایت پولی می خواست برای مقابله همراه خود مشکل های مالی شخصی برخوردار شوند.