عباس عبدی: چرا «مهسا امینی» بیهوش شد؟
«پذیرفتن اینکه دختری ۲۲ ساله به همراه خانواده برای گردش و مهمانی به تهران آمده و به سرنوشت مهسا رسیده است، مطلقاً برای افکار عمومی غیرقابل قبول است. او هم دختر ماست. بنابراین چنین اتفاقی پیامدهای بسیار منفی بر روان جمعی شهروندان ایرانی خواهد داشت، اما هیچ فردی نیست که کمترین مسئولیت را بر عهده بگیرد.»