عدم رعایت برخی هشدارها در برجام در نتیجه بروز مشکلات اصولاً شد


در آستانه سالگرد شورش تاریخی افراد تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶، رئیس معظم انقلاب اسلامی صبح در حال حاضر (پنجشنبه) در تصمیم تصویری همراه خود جمعی اجتناب کرده اند افراد آذربایجان، ۲۹ بهمن ۱۳۸۶ را گذاشتند. آنان نیازمند تداوم حرکت عظیم میدانی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان پیروزی انقلاب شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برشمردن عناصر تأثیرگذار در تداوم انقلاب اسلامی در ۴ دهه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز به نیازهای در حال حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا ردیابی کردند. به کار خودجوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده افراد در ۲۲ بهمن امسال واقعاً خارق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن برانگیز بود از همراه خود وجود ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه اکاذیب رسانه های بیگانه حضور افراد در اکثر شهرها مرتفع است. مناطق ملت نسبت به سال در گذشته قابل ملاحظه است.


رئیس انقلاب اسلامی {در این} دیدار ۳۰ بهمن ۱۳۶۶ را روز براق شدن تبریز دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید کردند کدام ممکن است حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار افراد تبریز در این امروز باعث تعیین کنید گیری عرف اربعین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اربعین شد. تداوم مبارزات ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثمره انقلاب بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب پیروز نشد، با این حال مسئله بی نظیر پیروزی انقلاب حضور در میدان افراد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد تبریز به ابتکار شخصی شکسته نشده راه را اساس گذاری کردند. اجتناب کرده اند آن حرکت میدانی


حضرت آیت الله خامنه ای موضوع تداوم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهضت انقلابی را اجتناب کرده اند ایده ها اساسی مکتب امام برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کردند: امام بزرگوار پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب تمام امتحان شده شخصی را معطوف به شکسته نشده نهضت انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب کردند. مبارزه تحمیلی بر آن ملت وسیله ای برای امکانات سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه در سراسر جهان فراهم کرد.


وی تداوم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهضت انقلابی را بر ایده سیره امام اجتناب کرده اند جالب ترین مقوله های در حال حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردای ملت دانست، سپس به تشریح ایده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصادیق تداوم انقلاب صنوبر.


رئیس انقلاب اسلامی همراه خود تأکید بر اینکه تداوم انقلاب به معنای رعایت نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید نیازهای مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت برای باور این نیازها است، گفتند: نیازها انقلاب دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل، مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار است. پیشرفت، عدالت اجتماعی، امکانات ملت، تشکیل محله اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان تشکیل تمدن غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوین اسلامی.


حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سپس به الگوی‌هایی ردیابی کردند کدام ممکن است ایده تداوم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در نیازها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه باید تمام امتحان شده شخصی را انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: طلاب جوان در دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان کشوری. بخش شرکت ها اجتماعی، فعالان جهان امدادرسانی خالصانه، فعالان جهان حفاظت نیروی دریایی، فعالان جهاد تفسیری، کارمندان مقامات، تربیت سیاسی در رسانه های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما به طور قابل توجهی در رسانه سراسری. از دوام در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که کنار هم قرار دادن حضور در رویدادهای مختلف اجتناب کرده اند جمله حفاظت اجتناب کرده اند حرم هر دو نهم دی هستند، همگی اجتناب کرده اند اجزای خوب حرکت همگانی همراه خود هدف باور نیازها متعالی هستند. انقلابی کدام ممکن است راه را برای تداوم انقلاب به راحتی می تنبل.


وی بخشی اجتناب کرده اند این امتحان شده ها را به در حال حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری را درمورد به بلند مدت از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید می تنبل کدام ممکن است افراد به طور گسترده نسبت به حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای روز توجه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاهانه وارد میدان می شوند. در امتیازات بعدی شبیه حفاظت اجتناب کرده اند حرم، مقابله همراه خود ضدانقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماسه حضور در ۸ دی ۱۳۶۷ شعور ملت واقعاً حیرت انگیز بود.


وی ورزش های آموزشی را یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند جهان های حضور کارآمد سراسری دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: با اشاره به کرونا، دانشمندان جوان بلافاصله به خواستن روز پی بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت به کار شدند کدام ممکن است در نتیجه ساخت واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به ارجاع به دیگران شد. این محصول سراسری نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسن آن به ایران داده نشد.


«حضور خودجوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن برانگیز افراد در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال» الگوی جدیدترین کار انتقادی غول پیکر ملت بود کدام ممکن است مقام معظم مدیریت به آن است ردیابی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمودند: برخی قطعات خانه در لجن گشایی نمایندگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام دادند. این عملیات عظیم اسفندماه به گونه ای کدام ممکن است بر ایده گزارش های موثق جمعیتی، در اکثر شهرستان ها نسبت به سال قبلی اصولاً {بوده است}.


وی علاوه بر این نیازهای حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی ملت، ملاحظه به نیازهای بلند مدت را نیز فوق العاده مهم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: اگر در حال حاضر به نیازهای اساسی بلند مدت شبیه تربیت دانشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور دانشمندان در نظر گرفته شده کنیم. نهضت «اگر ما برای بهبود ملت، یعنی کودکان نباشیم، ۲۰ سال تولید دیگری ضرر داریم.


حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «قدرت صلح‌آمیز هسته‌ای» را یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند نیازهای اساسی بلند مدت برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: دلیل برای وابستگی دشمن به پرونده هسته‌ای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال تحریم‌های ناعادلانه علیرغم توجه اجتناب کرده اند استفاده صلح‌آمیز ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص یاوه‌گویی‌ها، شبیه نزدیکی ایران است. برای جلوگیری اجتناب کرده اند پیشرفت آموزشی ملت برای تعمیر نیازهای بلند مدت ایران.


وی همراه خود ردیابی به موضوع برگام در الگوی ای مغفول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفول کدام ممکن است در سال های بعد مشکلاتی را به در کنار داشت، ذکر شد: با اشاره به برگام ممکن است در سال ۹۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵ ایراد ممکن است این بود کدام ممکن است نکاتی کدام ممکن است در برگام موجود است به همان اندازه بلند مدت رعایت شود. روز مشکلات .. پیش نیامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اخطارها اشاره کردن شده بود با این حال برخی اجتناب کرده اند آن رهنمودها نادیده گرفته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات زیر پیش به اینجا رسید کدام ممکن است همه متوجه آن می شوند. متعاقباً ضروری است کدام ممکن است به بلند مدت به نظر می رسید کنیم.


وی در شکسته نشده همراه خود خاص اینکه ورزش‌های فراوانی کدام ممکن است در ۴ دهه قبلی {انجام شده}، فوق العاده مثمر ثمر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تداوم انقلاب شده است، ذکر شد: مشکلات نقد نباید بر توده‌های پیشرفت‌های غول پیکر غبارآلود تنبل.


رئیس معظم انقلاب همراه خود ردیابی به پیشرفت‌های آموزشی شگفت‌انگیز در جهان‌های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوبیت امکانات جهانی کدام ممکن است انبساط آموزشی ایران چندین برابر معمول جهانی است، چون آن است با بیرون انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهضت جهادی {اتفاق افتاد}، قطعاً این پیشرفت‌ها بالقوه نبود


وی همراه خود ردیابی به محوریت حکمرانی جهانی بر افزایش شاخص‌های مالی ایران پس اجتناب کرده اند انقلاب، ذکر شد: همراه خود وجود اینکه همواره اجتناب کرده اند امتیازات مالی شبیه عدالت اجتماعی، meting out عادلانه ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوءتغذیه برای فقرا انتقاد دارم، با این حال حتی در جهان‌های مالی در اقتصاد انتقاد دارم. به امکانات معروف مالی “جهان گام های بزرگی برداشته است، گام های بلندی در خودکفایی در متعدد اجتناب کرده اند اقلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اعتقاد ساخت کننده خانه برداشته است.


حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: رسانه سراسری تعهد بزرگی در عالی‌سازی دستاوردهای بخش ساخت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع این امر آن‌طور کدام ممکن است باید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید باید انجام نمی‌شود.


رئیس معظم انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: همه فعالان جهان های مختلف کمک کردند انقلاب {در این} ۴۳ سال تداوم یابد.


وی علت این میزان دشمنی همراه خود انقلاب را «بقای انقلاب» دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: بقای انقلاب به معنای پیوند بیشتر مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های جدید همراه خود آرمان های انقلاب است کدام ممکن است نبود. برای انقلاب». این معاشرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام، دشمن را به چنین بدی‌هایی وادار نمی‌تنبل.» متعاقباً دشمنی‌ها ناشی اجتناب کرده اند پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت بودن ملت به نیازها انقلاب است.


حضرت آیت الله خامنه ای سخنان برخی مدعیان ثابت بودن به انقلاب را مبنی بر در اطراف بودن انقلاب اجتناب کرده اند نیازها آن صریح ندانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: چرا کدام ممکن است مانترا انقلاب حمایت اجتناب کرده اند پابرهنه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود پوچی است. ادعا کردن این حرف ها برایشان جایز نیست.


رئیس معظم انقلاب از دوام عزتمندانه افراد ایران را ۹ تنها مسئله پیشرفت ملت اما علاوه بر این دارای آثار مهم قلمرو ای برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات آن را تداوم انقلاب برشمردند.


سپس حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اصل مهمی به کودکان دادند کدام ممکن است بدانند دشمن چه سطح‌ای را هدف قرار داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در جهت عکس حرکت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت کرد.


وی افزود: در حال حاضر دشمن ایده ها کلی به طور قابل توجهی اذهان کودکان را هدف قرار داده {است تا} همراه خود صرف میلیاردها دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود طراحی های مختلف در ملت شخصی ملت ایران به طور قابل توجهی کودکان را به وسیله انقلاب براندازد. ” امکانات تحقیقاتی


رئیس انقلاب اسلامی «فشار مالی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «عملیات رسانه‌ای» را ۲ ابزار بی نظیر پوچی برای کنار کردن افراد اجتناب کرده اند نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت‌کاری افکار‌شان برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: در عملیات رسانه‌ای استفاده می‌شود.


حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همراه خود الگوی‌هایی اجتناب کرده اند این تهمت‌ها را به مجلس، شورای نگهبان، سپاه پاسداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید بزرگوار سردار سلیمانی برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کردند: اگر اجتناب کرده اند شوک افراد نمی‌ترسند، به امام هم تهمت می‌زنند، با این حال می‌کنند. جرات نکن


وی همراه خود تاکید بر اینکه کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران باید در برابر این تهمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغ در فشارهای رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی بایستند، ذکر شد: راه مقابله همراه خود فشارهای مالی امتحان شده خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنثی سازی تحریم هاست، در واقع دیپلماسی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صالح است برادران. ” انقلابیون ما برای تعمیر تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانع کردن طرف مقابل امتحان شده می کنند.


مقام معظم مدیریت تاکید کردند: تعهد بی نظیر در مقابله همراه خود فشار مالی خنثی کردن تحریم ها همراه خود افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحرک مالی است کدام ممکن است حرکت افراد بر ایده داده ها فوق العاده ضروری است.


وی علاوه بر این همگان به طور قابل توجهی کودکان را به دعا، توسل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی اجتناب کرده اند برکات عید نیمه رجب فراخواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ارجاع به خداوند برکت اقامت، وطن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت انقلاب دارد.


پیش اجتناب کرده اند سخنان رئیس انقلاب اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم، مشاور ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه تبریز گزارشی اجتناب کرده اند وضعیت زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… ورزش های انقلابی این سیستم های استان همه وقت مظهر وحدت عبارت، همبستگی سراسری، شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شور انقلابی است.

Ts //