عمیق آزمون دکتری ادعا شد


به گزارش تلنگر، مقوا دسترسی مونتاژ دکتری می باشد..

آزمون دکتری ۱۴۰۱ صبح روز جمعه ۵ اسفند ماه برگزار تبدیل می شود.

سطوح آزمون اجتناب کرده اند ساعت ۸ صبح تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درهای درگاه سالن کلاس ها ساعت ۷:۳۰ صبح بسته تبدیل می شود، متعاقباً نامزدها باید در گذشته اجتناب کرده اند بسته شدن درهای درگاه در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند.

مقوا نمایندگی در آزمون برای بیانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ اجتناب کرده اند روز سه شنبه ۲۴ اسفندماه در پرتال {اطلاع رسانی} گروه سنجش آموزش ملت چاپ شده تبدیل می شود.

دانشجویان سال آخری کدام ممکن است کمتر از به همان اندازه ۳۰ بهمن ماه سال جاری در مقاطع کارشناسی ارشد هر دو دکتری فارغ التحصیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به همان اندازه گذشته تاریخی ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در مقاطع فوق دیپلم فارغ التحصیل می شوند، {در این} مقطع باید معدل شروع را تعدیل هر دو وارد کنند. (برای فارغ التحصیلان ۳۰ بهمن ماه جاری) هر دو معمول نمرات دروس گذرانده شده (برای فارغ التحصیلان به همان اندازه ۳۱ شهریور سال بلند مدت) به همان اندازه ۳۰ بهمن ماه پیشرفت کنند.

نامزدها مذکور می بایست در زمان مصاحبه دستور شهادت دادن پایان دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید شده اجتناب کرده اند دانشکده محل تحصیل درمورد به معدل واحدهای گذرانده شده کمتر از به همان اندازه ۳۰ بهمن ۹۰ را به در کنار داشته باشند.

مراقبت از مونتاژ آزمون، در کنار از گرفتن پرینت مقوا نمایندگی در آزمون، دستور مقوا سراسری هر دو دستور شناسنامه الزامی است.

نامزدها اجباری است در صورت بروز هرگونه ضرر در تکنیک اکتسابی مقوا، کمتر از به همان اندازه گذشته تاریخی ۱۳ اسفند ماه اجتناب کرده اند طریق سامانه پاسخگویی تحت وب همراه خود این گروه تصمیم حاصل نمایند. تقاضا‌هایی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند گذشته تاریخی فوق اکتسابی می‌شوند، قابل تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری نخواهند بود.

ت //