غرور باعث مرگ ۲۰ نفر در سیل تهران شد؟توقف یک دستگاه پراید در مسیر رودخانه یکی از دلایل اصلی آسیب دیدن آن بود. زیرا سیل باعث شده بود این خودرو دریچه کانال و سیلاب از بستر رودخانه را به طور کامل مسدود کرده و وارد منطقه شده و در نهایت مردم و منطقه را به شدت درگیر کند.