قیمت آپارتمان در جهان ۲ تهرانمحله را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده

قیمت هر متر مربع در تومان


قیمت آپارتمان در ستاره خان کاشانی پور

۱۲,۵۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در ستاره خان، شدمور

۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در جاده مرزداران مساق

۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰


قیمت آپارتمان در تهران ویلا

۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در شهر غرب خوارزم

۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در سعادت آباد بلوار شهرداری.

۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در ستاره خان علمدار

۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در آزادی حبیب الله

۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰


قیمت آپارتمان در سعدآباد مروارید

۹۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در طرشت الحطاب

۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در جاده مرزداران مطیع

۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در ستاره خان سعید

۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در کوی مسلک النصر

۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در سادات آباد ۱

۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در جاده مرزداران ابراهیمی

۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در سعادت آباد سیمان آن

۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در جاده مرزداران میدان آرش

۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰


قیمت آپارتمان در جاده مرزداران گلدز

۹۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در ستاره خان کوثر ۱.

۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در طرشت بدیریها

۴۰.۰۰۰۰.۰۰۰


قیمت آپارتمان در جاده مرزداران ناهید

۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در آزادی حبیب الله

۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در غرب شهر مقدم مقدم

۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در جلال آل احمد باروانیا

۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در جاده گلاب الصادقیه.

۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در میدان خبرنگار صدقیه

۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در غرب شهرک الجلحه

۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران شهر ایزماش

۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در استراخان جهانی نسب

۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در جاده صالحی طرشت.

۴۰.۰۰۰۰.۰۰۰


قیمت آپارتمان در صرافی سادات آباد جنوبی

۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در طرشت حسین مردی

۴۶,۰۰۰,۰۰۰


کالا آپارتمان در ستاره خان حاج پور امیر

۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در تهران ویلا بلوار الله وردی

۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان دریان نو چهارم

۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در جاده مرزداران ابوالفضل

۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در مسلک ۳۳

۶۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در شهر غرب در حافظی

۹۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در مسلک ۳۴

۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در مسلک ۳۲

۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت آپارتمان در جاده مرزداران الرضی

۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰