قیمت طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد; ۱ مارس ۱۴۰۰
اونس طلا ۱,۸۹۸.۴۲
وزن طلا ۵۱,۳۸۰,۰۰۰
طلای خوب و دنج ۱۸ ۱۱,۸۶۷,۰۰۰
۲۴ خوب و دنج طلا ۱۵,۸۲۲,۰۰۰
پول نقد ی طلا ۱۱۷.۰۴۰.۰۰۰
پول نقد امامی ۱۱۷,۵۶۰,۰۰۰
نیم پول نقد ۶۶,۲۰۰,۰۰۰
پول نقد های فصلی ۳۶۸۰۰۰۰۰۰
پول نقد جدید ۲۲,۷۰۰,۰۰۰

خواهید کرد قابل انجام است کنجکاوی مند باشید: