قیمت فارکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا؛ ۱۱ مارس ۱۴۰۰


نرخ پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت طلا؛ در لحظه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ در پایگاه خبری تحلیل چهره به رئوس مطالب زیر است.

اونس طلا ۱,۹۳۵.۵۰ ۱۰۷:۳۰:۰۴
وزن طلا ۵۲,۱۲۰,۰۰۰ ۹ اسفنج
طلای خوب و دنج ۱۸ ۱۲,۰۳۰,۰۰۰ ۹ اسفنج
۲۴ خوب و دنج طلا ۱۶.۰۴۰.۰۰۰ ۹ اسفنج
پول نقد ی طلا ۱۱۸,۴۷۰,۰۰۰ ۹ اسفنج
پول نقد امامی ۱۲۰,۱۸۰,۰۰۰ ۹ اسفنج
نیم پول نقد ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۹ اسفنج
پول نقد های فصلی ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۹ اسفنج
پول نقد اخیر ۲۲,۶۲۰,۰۰۰ ۹ اسفنج
شاخص سهام ۱,۲۸۱,۹۳۴.۲ ۹ اسفنج

خواهید کرد قابل انجام است کنجکاوی مند باشید: