لاشه هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ در چین اختراع شد (فیلم)
هیچ اثری اجتناب کرده اند ۱۳۲ مسافر {وجود ندارد}.