ما منتظر انتخاب اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا هستیم


به گزارش تلنگر، سعید خطیب زاده روز دوشنبه در نشست خبری شخصی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر تعمیر تحریم های غیرهسته ای در مذاکرات وین گفت: هیئت جمهوری اسلامی ایران پس اجتناب کرده اند بازگشت اجتناب کرده اند تهران ایده ها شخصی را حاضر خواهد کرد. با اشاره به امتیازات باقی مانده برای نوشتن. پدر ممکن است. آنچه بدون هیچ ملاحظه ای است در جریان مذاکرات، با بیرون ملاحظه به برچسب هایی کدام ممکن است همراه خود تعهدات طرف مقابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع منفعت مالی برجام است، باید تمامی تحریم ها برداشته شود. این یکی اجتناب کرده اند قوانین ما بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه در حال حاضر هم رعایت تبدیل می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: مذاکرات پیشرفت چشمگیری داشته است، در واقع انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع موضوعات به طور قابل توجهی کاهش یافته است است، اما انواع موضوعات باقی مانده دردسرساز ترین، اصلی ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجه ترین موضوعاتی است کدام ممکن است باید به آن است پرداخته شود.

وی ذکر شد: اگر به جایی برسیم کدام ممکن است طرف مقابل ادراک تنبل کدام ممکن است اجتناب کرده اند سویه ها صورتی شخصی، مزیت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق مردمان حرکت کرده ایم هر دو به هر دلیلی به هماهنگی نرسیدیم، به هیچ وجه همراه خود حقوق مردمان عظیم سازش نخواهیم کرد. ایران.”

وی ذکر شد: ما همچنان منتظر تصمیماتی هستیم کدام ممکن است اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا باید بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است چنین نیاز ای را ندیده ایم.

اظهارات سران رژیم صهیونیستی همواره دیگری دیپلماسی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیری روانی تحمیل کرده است.

خطیب زاده در خصوص اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی دانستن درباره هماهنگی بالقوه در وین ذکر شد: معما آنچه سران رژیم صهیونیستی می گویند واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایتخت های ecu است. اظهارات آنها همواره بیشتر مبتنی بر تحمیل درگیری روانی برای تأثیرگذاری بر سرمایه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات ضد دیپلماتیک است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ما به ماهر بودن آنها توجهی نمی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبنای انتخاب کردن ما نیست، شما معما آنها نیستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان عظیم ایران می دانند کدام ممکن است بینندگان کیستند، آنها اجتناب کرده اند متحدان شخصی کدام ممکن است سیاه نمایی کرده اند سیاه نمایی می کنند. آنها را برای سالها.”

تنظیم فوری این سیستم های ایران مهمترین تضمینی است کدام ممکن است در مذاکرات وین دادیم.

وی علاوه بر این دانستن درباره نامه ارسالی ۲۵۰ مشاور مجلس به رئیس جمهور مبنی بر ضمانت آمریکا در مذاکرات وین برای اقدام در شورای برتر ایمنی سراسری اظهار تذکر کرد. باقی مانده است راه زیادی به همان اندازه حضور در هماهنگی که هنوز است.

خطیب زاده افزود: ضمانت های حقوقی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی ضمانت هایی هستند کدام ممکن است بر مقدمه آن ابتکارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار ها سازماندهی شد. مذاکرات ضمانت های مالی به تعیین کنید ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشواری در جاری انجام است. یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند ضمانت هایی کدام ممکن است در مذاکرات گفتن کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی دنبال آن بودیم، ضمانتی است کدام ممکن است ذاتاً به جمهوری اسلامی ایران می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن عقب نشینی فوری این سیستم های ایران است. به همان اندازه جایی کدام ممکن است نتواند ضمانت دقیق بدهد، ضمانت های ذاتی مشخص شده جمهوری اسلامی ایران باید محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استاندارد بهتری پیگیری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ضمانت ملت عظیم ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان امین .

“همکاران ممکن است در عربستان سعودی می دانند کدام ممکن است هر ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره برای به ثمر نشستن بر ۲ دستور اساسی استوار است. اولی تداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس نیاز دقیق برای مذاکره برای بدست آوردن به نتایج خوشایند اجتناب کرده اند گفتگو است. اگر این ۲ در یکپارچگی قرار گیرند. شرکای ما در عربستان در اسرع وقت، یعنی تداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دقیق برای به بازو انتقال نتایج خوشایند اجتناب کرده اند مذاکرات، شاهد مذاکرات پرباری خواهیم بود. بیایید در خلیج فارس ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر گذشته تاریخی در اطراف پنجم آخرین شد نمایندگی خواهد کرد.

وی دانستن درباره قرار تکل حماس اجتناب کرده اند سوی استرالیا در فهرست گروه های تروریستی ذکر شد: این استفاده کارآمد اجتناب کرده اند برخی ایده ها اساسی در دیپلماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای دوگانه در استفاده اجتناب کرده اند عبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند این ایده ها اساسی در اصل کار سیاسی برخی اجتناب کرده اند رویدادها است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ها.” مهمترین ضربه است حماس در حال حاضر بیشترین انواع نمایندگان را در پارلمان فلسطین دارد کدام ممکن است مشاور تقریباً همه مردمان در ساختار دولتی فلسطین هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیمی تاریخی برای استرالیا است کدام ممکن است انتخاب بگیرد در دهه‌های جدیدترین در امتداد طرف ظالم بایستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف رژیم آپارتاید باشد. ظلم بدیهی خواه یا نه مردمان به هیچ وجه فراموش نخواهند کرد ممکن است در نظر گرفته شده نمی‌کنم هیچ لیبرالی در استرالیا به این گزینه ها سیاسی مورد توجه قرار گرفت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببیند کدام ممکن است سیگنال‌ای اجتناب کرده اند عزت سیاسی در آن موجود است.

خطیب زاده در خصوص بازدید هیات ایرانی به کره جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی های {انجام شده} ذکر شد: هیات جمهوری اسلامی ایران پس اجتناب کرده اند دیدار همراه خود آقای باقری معاون وزیر امور خارجه در وین به تقاضا طرف کره ای به سئول سر خورد. ما باقی مانده است هیچ اقدام ممکن اجتناب کرده اند سوی کره نمی بینیم. متأسفانه مقامات کره جنوبی به وظیفه آخرین شخصی مورد توجه قرار گرفت مناسب دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است پول مردمان ایران در موسسه مالی های کره مسدود است، موضوع عکس را در اصل کار ۲ ملت قرار نخواهیم داد.

در واقع عملیات ها شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما هیچ عملیاتی را متوقف نکرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات کره از آن آگاه است کدام ممکن است را فراموش نخواهیم کرد.