مجازات های عملی را نادیده نگیرید


ای شب و روز حیات بخش

در هوای درهم و دینار

هرگز از دینار پول دریافت نکنید

دین را بدست آورید که دینار است

من مو به مو دنیا را جستجو کردم

من رفتار او را تار دیده ام

چیزی جز خیانت او نیست

تغییر از بی خیالی به دین دوست عزیز

آه به غفلت در بیابان غیبت

شما بخوابید و بار را ببندید

ورود از کاروان بانک راحیل

به این آهنگ گوش کن

خوشبختی را در کارهای نیک جستجو کنید

تا زمانی که زشت نباشی مشهور نخواهی شد

برای یک قرص نان چقدر باید بپردازید؟

زندگی هر ستمگری شکنجه است

مجازات های عملی را نادیده نگیرید

گندم از گندم به جو تغییر می کند

آه سبک مغز، بس است با این رویای عزیز

بس است بی صبری در راه امید

هدی کجروی یک فاحشه بی بند و بار است

حرفه شما به عنوان چرخ و کابینت کافی است

از مسیر موفقیت، پس به عقب برگردید

بس که استاد رسن طبی

مزرعه امید را سیراب کنید

همین کمبود آب برای رشد کافی است

خود را از استاندارد پاک کنید

سردرگمی ساختگی بس است

از لباس کائنات وارونه

سبز، زرد و آبی کافی است

برای تارج حزن آماده شوید

میل به شادابی برای جوش های شما کافی است

از چشم ضعیفان روغن نگیرید

یک شمع زیر نور مهتاب برای کلبه های شما کافی است

مجازات های عملی را نادیده نگیرید

گندم از گندم به جو تغییر می کند

شما از دنیا انتقاد می کنید و باور می کنید

شما یک گوهر دارید و آن را ارزان می بخشید

گاهی از بورسیه در دنیا

شما حکمت بالکمن را آموزش می دهید

در مورد ثروت و ثروت صحبت کنید

شما نسبت شاه سلیمان را می دهید

وقتی یک گدا به سراغت می آید

جان تو برای لقمه نان می دهی

تعجب می کنم که با این بخل و طمع

پس تو به عزرائیل جان می دهی

پس از مطالعه مقدار سیم و طلا

شما آبروی خود را گروگان می گیرید

این نوع کسب و کار شماست

به زودی فروشگاه را سرقت خواهید کرد

اندرین میدان سوارا تا کی

آیا شما دیوانه هستید؟

مار بی رحم و عقرب خشمگین

شما برای جان هر مسلمانی سر خود را می دهید

آنرمبرای بی خیالی خیلی دیر شده است

گندم از گندم به جو تغییر می کند

تا بدانی که خدا از تو راضی است

خنده بازتابی از بدن ماست

دنیای گل ها بسیار تنگ است

اگرچه از نظر ظاهری بزرگ است

از منت ابنای دهر دل بگیر

اولین و آخرین چیز با خداست

اگر مریض شدید، از او شفا بخواهید

لطف او شفای هر دردی است

اگر فقیر هستید همین الان بدوید

فضل او سرمایه شهرت و ثروت است

شما سرور بسیار خوبی هستید

این بار با سرور زیر

هر بار روز خوبی داشته باشید

زندگی شیرین او جدا از رابطه شماست

دم به دم، بلند، بلند

خاک آن در معرض باد است

به خودت ظلم نکن نه به موجودات

کین آخرین بنای زشت جاودانگی است

مجازات های عملی را نادیده نگیرید

گندم از گندم به جو تغییر می کند

گاهی به قبرستان می روی

به اهل قبر نگاه کن

از کار دنیا

عبرت گرفتن از اصحاب قبور

به هر یک از آنها گوش دهید

شکایت “ای بلندقدان”

به دنیای مهمانان خوش آمدید

“به ابدیت مغرور نباش”

ما به خاطر شما در دنیا هستیم

سالها شادی و نشاط

عینک در دست صحبای کبر

پنبه در گوش از خاطره غرور

ناگهان سر قبر آمد

بدن ناامید است و روح از بدن است

انتخاب کننده ناز و بزرگ شده ما

او در لاچد همنشین مارها و طاووس ها شد

شما در حال حاضر در دنیای خود هستید

آتش ما دور است

کی مثل ما این حلوا رو امتحان کرده

این بار تلخ و شور بودنش را مشخص می کند

مجازات های عملی را نادیده نگیرید

گندم از گندم به جو تغییر می کند

نفس اماره پر از خنده است

او تو را به داخل طناب آورد

او شما را برای بردگی آفرید

چند در کار عبادت به عنوان اندک

به سوی جهل می شتابید

آنها کمی کندتر می میرند

فروتن باش

در قیامت سربلند باشید

روزی را که در زیر زمین هستید بسازید

مرگ زیبایی تو را نمی کشد

آن وقت می دانید که حرف های تلخ ماست

شیرین تر از شکر در کام شما بود

آه مال دنیا را ببند

دلت را از تله بیرون بیاور

درب جارک نیکان رد

برای بودن در میان خوبان

از نصیحت عاقلانه نترسید

اگر شعور دارید گوشی را به پند بدهید

مجازات های عملی را نادیده نگیرید

گندم از گندم به جو تغییر می کند

نوبت پیک است

روز و شب در هر کجا

از قول قطب امکام مرتضی

خط “یا من یک کار پیدا می کنم”

درون این خرابه ارتباطی ناپایدار است

شما “قد بلند مدت غرق شدن” را پیدا کردید

کوشش الموت یتی بغتا

“برای تو و قبر جعبه کار”

تا به ستاره ها فکر کنی، سعد و نه

به شما در تعداد مریخ و زحل

لذت مخرب زیر دوربین

تلخ مثل طعم عسل

پایان برای همه خواهد آمد

به نصیب و قسمتی از یوم الابد

بعداً پرداخت کنید

بگذار نامت ضرب المثل مهربانی باشد

(خاموش) کسی که کارش را انجام دهد

تسلیم خدا لام یزال

مجازات های عملی را نادیده نگیرید

گندم از گندم به جو تغییر می کند