مجموعه معبد باستانی آناهیتا کنجاور – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه باستانی معبد آناهیتا کرمانشاه در شهرستان کنجاور در استان کرمانشاه قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار آن را به دوران اشکانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساسانیان نسبت می دهند.