مدارس دخترانه قطعا بازگشایی خواهند شد


سخنگوی دولت موقت طالبان گفت: در دولت قبل ۷۰ درصد شهروندان به تحصیل دسترسی نداشتند، اما اکنون همه شهروندان در هر گوشه افغانستان فرصت تحصیل دارند و هزاران دختر در حال تحصیل هستند. ۱۴۰ دانشگاه کشور

سخنگوی دولت موقت طالبان در این نشست در ترکیه گفت که مدارس دخترانه در افغانستان قطعا بازگشایی خواهد شد.

به گزارش تسنیم، ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در یک سخنرانی در نشست علما در ترکیه گفت که مدارس برای همه دختران قطعا بازگشایی می شود.

وی افزود: دولت کنونی افغانستان روی برنامه های درسی، ایجاد سیستم ترانسپورت و صنوف جداگانه کار می کند.

سخنگوی دولت موقت طالبان گفت: در دولت قبل ۷۰ درصد شهروندان به تحصیل دسترسی نداشتند، اما اکنون همه شهروندان در هر گوشه افغانستان فرصت تحصیل دارند و هزاران دختر در حال تحصیل هستند. ۱۴۰ دانشگاه کشور

شیرمحمد عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان پیشتر در مراسمی گفته بود: “تحصیل برای زنان و مردان کاملا اجباری است و هیچ دلیل اسلامی برای تعطیلی مدارس دخترانه وجود ندارد.”