مرگ غم انگیز مهسا امینی و سه سوال از پلیس
واقعاً از کدام روش معجزه آسای روانشناختی استفاده می کنید تا زنان و دخترانی را که در تمام عمر از حق حقوق محروم شده اند به مسیر درست هدایت کنید؟ اگر چنین شیمی دارید، آن را در اختیار نهادهای آموزشی، فرهنگی و تبلیغی بگذارید و اگر ندارید، خودتان می دانید که با آزادی و شرافتی که در خور نام و لباس واقعی است، کاری گران و بی اثر می کنید. پلیس، همین امروز وسایلت را جمع کن و تمام توانت را صرف وظایف اولیه خود کن، که خیر دنیا و آخرت در آن نهفته است.