مقامات ممکن است مانترا «ساخت، اطلاعات بنیان، تحمیل اشتغال» را اجرایی تدریجی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانسید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان جاده امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر دانستن درباره مانترا سال ۱۴۰۱ مقام معظم مدیریت: ساخت; مقام معظم مدیریت {در این} سال ها فرموده اند: اطلاعات بنیان، اشتغال زایی اشتراک گذاری اقتصاد، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعارهای صحیح انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال همراه با مانترا سالهای قبلی پربارتر مانترا «ساخت» را انواع کردند «اطلاعات دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل حرفه».

وی افزود: همراه خود ملاحظه به اینکه وارد قرن جدید شده ایم، نیازهایی کدام ممکن است در ملت بافت می کنیم درمورد به ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ساخت مرتبط همراه خود اطلاعات است کدام ممکن است موجب رشد مالی تبدیل می شود. محصولات ساخت شده توسط نمایندگی های اطلاعات بنیان در این دوران دانشکده ها را {به سمت} صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت سوق داد.

سخنگوی جبهه پیروان جاده امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت افزود: موضوع عکس کدام ممکن است گریبانگیر افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند کودکان است بحث اشتغال است. شماره دانشکده ما متعدد اجتناب کرده اند کودکان آگاه، دلسوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه توانمند در بخش کارآفرینی هستند کدام ممکن است اگر ساخت، دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات همراه خود هم پیوند بخورند، همراه خود ملاحظه به امتحان شده مقامات سیزدهم ممکن است موجب رشد مالی در محله ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان شود.

السجادی نسبت به کار کردن مقامات سیزدهم ابراز امیدواری کرد اطمینان حاصل شود که وی در راستای باور مانترا سال تاکید کرد: معتقدم این مقامات ممکن است این مانترا سال را اجرایی تدریجی. این در حالی است کدام ممکن است برخی مقامات ها تنها اجتناب کرده اند مانترا سال صحبت کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر در حرکت شاهد اقدام عملیاتی خاصی اجتناب کرده اند سوی آنها بوده ایم.

وی ذکر شد: همراه خود شرایط فعلی در هر سه قوه کدام ممکن است گوش به فرمان اطلاعات هستند، می توانند به صورت جمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شخص خاص این مانترا را انجام دهند. جاری همراه خود امتحان کنید همگرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام قوای سه گانه غنا این بهتر از زمان برای ممکن کردن این مانترا است.

سخنگوی جبهه پیروان جاده امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت ذکر شد: اگر به شعارهای سالانه مقام معظم مدیریت ملاحظه کنیم، ثروت ملت افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشالله محله {به سمت} رفاه نسبی پیش {می رود}.