مقایسه صورت های مالی بانک های دولتی و خصوصی / عملکرد فاجعه بار بانک های دولتی در دهه ۱۴۰۰


هفته گذشته صورت های مالی شرکت های دولتی در سامانه کدال منتشر شد. بررسی صورت های مالی نشان می دهد که اکثر بانک ها و شرکت های دولتی با زیان مواجه هستند. دلیل افزایش زیان شرکت های دولتی چیست؟

مقاله مقایسه صورت های مالی بانک های دولتی و خصوصی / عملکرد فاجعه بار دولت ها در دهه ۱۴۰۰ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.