موشک ماهواره ای هند در اولین پرتاب با مشکل مواجه شد
این موشک قرار بود حدود ۱۳ دقیقه پس از پرتاب دو ماهواره را در ارتفاع ۳۵۶ کیلومتری زمین در مدار قرار دهد. هنوز مشخص نیست که آیا این اتفاق افتاده است یا از دست دادن داده ها نشان دهنده یک مشکل جدی است و ما باید منتظر اطلاعات جدید از سازمان تحقیقات فضایی هند باشیم.