نشت نفت و آلودگی در ساحل بحرکان خندیجان (خوزستان)
به گفته شاهدان، آلودگی مربوط به ۲۲ شهریور بوده که روز گذشته به محیط زیست اطلاع داده شده است، اما به دلیل جزر و مد دریا و بالا آمدن سطح آب، لکه نفت پوشیده از گل شده و امکان نمونه برداری وجود دارد. نداشتند، بنابراین منشا این آلودگی هنوز مشخص نشده است.