نشست سران سه قوه برای مقابله با اغتشاشات اخیر


توسعه تعاملات قوای سه گانه و هم افزایی تمامی ارکان نظام مدیریتی در جهت برون رفت از مشکلات موجود و پیشرفت کشور مهمترین دستور کار نشست سران قوای سه گانه بود.

مقاله نشست سران سه قوه برای مقابله با ناآرامی های اخیر اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.