نقدینگی با انتشار اوراق نقدی منفی شد – تجارت نیوزنقدینگی با انتشار اوراق نقدی منفی شد – تجارت نیوز