نقشه حوزه آبخیز سمنان در حال تهیه است/ ورود به ستاد جهادی وزارت کشور – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزمحمد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت طرح های آبخیزداری استان سمنان با توجه به شروع فصل بارندگی، اظهار داشت: در آخرین جلسه ای که در استان سمنان برگزار شد، نقشه های حوضه آبریز استان سمنان بررسی شد. سمنان ظرف ده روز از تاریخ تامین منابع طبیعی و آب منطقه ای اداره کل تعیین شد.

وی با بیان اینکه پروژه ها و برنامه هایی که دارای دستگاه های متصل در حوضه های آبریز هستند به تفکیک در این نقشه مشخص شده است، بیان کرد: ظرف مدت یک ماه باید تمامی نقشه های مورد نیاز برنامه ترسیم شود. کوچک حوزه آبخیز استان باید آماده شود تا بتوانیم آن را جمع بندی و برنامه ریزی کنیم کوچک انجام دادن.

معاون استاندار سمنان گفت: پیشنهادات استان در بحث حوزه آبخیزداری در قالب تفکیک حوزه های آبخیز، برنامه ها، پروژه ها و اعتبارات لازم برای اجرای آنها، ظرف یک ماه آینده مشخص و برنامه ریزی می شود. کوچک سازماندهی خواهد شد تا بتوانیم روند اجرای آنها را تسریع کنیم.

حمیدی با بیان اینکه ستاد جهادی وزارت کشور خوشبختانه برای طرح های آبخیزداری به میدان آمده و ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کل کشور در این حوزه اختصاص داده است، تاکید کرد: تلاش می کنیم تا از این اعتبارات بهره ببریم. با ارائه طرح ها در سریع ترین زمان ممکن

وی با بیان اینکه آبخیزداری بهترین راه برای کنترل جریان است، افزود: آبخیزداری مزایایی از جمله جلوگیری از سیلاب های مخرب، تقویت آب های زیرزمینی، جلوگیری از هدررفت آب، تقویت پوشش گیاهی و… دارد. کشاورزی هم صنعتی و هم مسکونی بسیار مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر در سال گذشته، سیل خسارات زیادی به شهرستان های گرمسار وارد کرد. سرخجه و دامگان وارد شد.