نمایندگی های داده ها بنیان کمترین ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین {بهره وری} را برای ملت دارند


بیژن نواباف مشاور افراد تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:لوگو وی همراه خود ردیابی به نامگذاری سال ۱۴۰۱ شناخته شده به عنوان سال اقتصاد داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال اظهار داشت: ساخت موقعیت مهمی در اقتصاد هر کشوری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های قبلی رئیس معظم انقلاب سال ها را نامگذاری کردند. با توجه به اقتصاد ساخت بود.

وی افزود: اقتصاد داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش در بخش ساخت توسط نمایندگی های داده ها بنیان امروزه مورد ملاحظه متنوع اجتناب کرده اند ملت ها قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ملت ما نیز توانمندی های اجباری برای بهره مندی اجتناب کرده اند این نمایندگی ها موجود است.

معاون رئیس کمیسیون باکلاس مجلس تصریح کرد: وجود {نیروی کار} جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرکز بر ملت ما این قابلیت را تحمیل کرده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد داده ها بنیان بهره مند شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نمایندگی ها منصفانه قابلیت لاینفک در ما هستند. کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار. ملت به ما در انبساط مالی رسنند کمک تنبل.

نمایندگی‌های داده ها‌بنیان کمترین استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند زیرساخت‌ها را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نوبه شخصی بیشترین درآمد را برای ملت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل ورزش {در این} بخش می‌تواند به انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ما در جهان اقتصاد کمک تنبل.

مشاور افراد تهران در مجلس افزود: صنایع با کیفیت صنعتی معادل فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید … داریم کدام ممکن است این صنایع به دارایی ها عظیم خواستن دارند با این حال نمایندگی های داده ها بنیان ۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالاترین {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد را برای ملت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین ارزش را دارند. “

نوک پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید