نوسان دلار در کانال ۲۵ هزار تومان
قیمت کسب دلار همانطور که صحبت می کنیم به ۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۳ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کسب یورو ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۷ تومان رسید.