نگاهی به بحران اقتصادی در چین / شی جین پینگ دوره بعدی رهبری را نخواهد دید؟


بحران اقتصادی چین اکنون در مرحله ای است که نه سرمایه گذاری بیشتر می تواند از کاهش رشد ناخالص داخلی جلوگیری کند و نه راه های دیگری مانند کاهش مالیات و افزایش دستمزد می تواند به سرعت مصرف را تقویت کند. چین فقط باید منتظر کند تا رشد اقتصادی در سال های آینده کاهش یابد. چیزی که با وعده های جنگ کمونیستی مغایرت دارد و مشروعیت آن را زیر سوال می برد.

نگاهی به بحران اقتصادی در چین / شی جین پینگ دوره بعدی رهبری را نخواهد دید؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.