همراه خود کمک عالی فیزیکدان ایرانی وضعیت جدیدی اجتناب کرده اند یخ را اختراع کنیدفاز “Ice-VIIt” ممکن است در پوسته فوقانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشته سیارات غنی اجتناب کرده اند آب خارج اجتناب کرده اند منظومه شمسی فراوان باشد، به این تکنیک کدام ممکن است چنین سیاراتی می توانند شرایطی داشته باشند کدام ممکن است در آن حیات تعیین کنید بگیرد.