واکنش انفجاری نیتروژن مایع و آب داغنیتروژن مایع مایعی بی رنگ و بی بو (بسیار شبیه آب) با دمای حدود ۱۹۶ درجه زیر صفر است و از تقطیر جزئی هوای مایع به دست می آید. اگرچه تشکیل ابر در این آزمایش در بسیاری از آزمایشگاه های فیزیک مشاهده شده است، اما تصاویر آن هنوز برای بسیاری جذاب است.