وب برای عجله به ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مریخ می رسد
Aquarian امیدوار {است تا} سال ۲۰۲۴ همراه خود کمک متعدد اجتناب کرده اند نمایندگی هایی کدام ممکن است همراه خود آنها کار با هم دارد، “سرویس داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات” را ایجاد تدریجی.