پاسخ آمریکا به حمله روسیه به اوکراین (کمدین)
پاسخ آمریکا به حمله روسیه به دنیای آنلاین ما ایران مورد تمسخر قرار گرفته است.