پاکستان اجتناب کرده اند ایران خواست گذرگاه مرزی جدیدی در مکران بسازد


اخیرا نشستی بین افسران مرزی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} دیدار کسب اطلاعات در مورد موضوعات مختلف بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر شد. {در این} دیدار طرف پاکستانی اجتناب کرده اند ایران خواست گذرگاه جدیدی در قلمرو مرزی گار تحمیل تدریجی.

پاکستان جستجو در استفاده اجتناب کرده اند گذرگاه مرزی پیشنهادی در قلمرو مکران برای داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب چرخ دنده غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سیلندرهای LPG است.

{در این} مونتاژ کدام ممکن است همراه خود حضور هیئت پاکستانی به ریاست معاون کمیساریای قلمرو بینگ جور برگزار شد، به آموزش داده شده است وی، موضوع صدور مجوز واردات اجزا خودرو ایران در قلمرو مکران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رخشان مطرح شد. هیئت پاکستانی می گوید کدام ممکن است تا حد زیادی این خودروها برای سوئیچ بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازوئیل اجتناب کرده اند ایران به بلوچستان پاکستان استفاده تبدیل می شود.

{در این} دیدار دوجانبه علاوه بر این موضوع تامین انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب پاکستانی ها به مرزهای پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز مناطق مسکونی نزدیک مرزهای ایران توسط پاکستانی ها مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

دارایی ها آگاه می گویند ایران به طرف پاکستانی ضمانت داده است کدام ممکن است این امتیازات در اسرع وقت رفع می تواند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید