پایین تر لیزری فلزات چیست؟ روزنامه خبری تحت وب


با بیرون شک شناسایی پایین تر لیزری را شنیده اید. قابل انجام است سوالی داشته باشید. پایین تر لیزری چیست؟ در یکپارچه به راه اندازی شد فرآیند حکاکی روی فلز می پردازیم.
پایین تر لیزری اجتناب کرده اند آن دسته فناوری هایی است کدام ممکن است دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت پایین تر را افزایش داده است. علاوه بر این امکانات حکاکی در این راه تا حد زیادی است. سود این راه عدم خطا در پایین تر لیزری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حک شدن آن همراه خود بالاترین دقت است. با این حال انگیزه آن قطر کم لیزر است. پایین تر لیزری فلزات را می توان بر روی اکثر فلزات مشابه فلز، آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید … برای حکاکی استفاده کرد.

چگونه پایین تر لیزری انجام دهیم؟

فرآیند پایین تر لیزری به این صورت است کدام ممکن است خروجی قادر مطلق لیزر بر روی جسم فلزی اعمال تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار مشخص شده را حک می تدریجی. لیزر درجه فلز را ذوب می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار سوخت هیکل مذاب را تازه می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از اینها پایین تر انجام تبدیل می شود.

ساختار لیزر در پایین تر لیزری فلزات

شاید اجتناب کرده اند شخصی بپرسید کدام ممکن است لیزر چیست؟ یکی اجتناب کرده اند فناوری های جدید است کدام ممکن است همراه خود آسانسور نوری بر مقدمه تشعشعات ساطع شده، تحریک نوری تحمیل می تدریجی. آسان ترین لیزرها به گونه ای طراحی شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲ آینه موازی تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نوسان ساز تحمیل می کنند.
فرآیند کار لیزر به این صورت است کدام ممکن است همراه خود تحمیل عالی جو سرزنده بین آینه ها، استراتژی تابش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینه کردن آن را افزایش می دهند. طیف گسترده ای از مختلفی اجتناب کرده اند لیزرها اجتناب کرده اند جمله لیزرهای گازی، شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیواکتیو موجود است کدام ممکن است همراه خود آنها می توانیم طیف گسترده ای از اجزا فلزی را پایین تر دهیم. با این حال در صنعت اجتناب کرده اند ۲ تجهیزات لیزر گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوی استفاده می کنیم.

پایین تر لیزری فلزات به این صورت انجام تبدیل می شود کدام ممکن است تجهیزات پایین تر لیزر همراه خود خروجی لیزر قادر مطلق کدام ممکن است تجهیزات لیزر است بر روی اجسامی کدام ممکن است می خواهید پایین تر دهید انجام تبدیل می شود. قسمتی اجتناب کرده اند بدنه توسط تجهیزات پایین تر لیزر ذوب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فشار سوخت تازه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام درجه آن پایین تر داده تبدیل می شود.

ساختار لیزر در پایین تر لیزری فلزات

لیزر فناوری است کدام ممکن است همراه خود آسانسور نوری بر مقدمه تشعشعات گسیلی تحریک، آفتاب ساخت می تدریجی. آسان ترین ساختار برای خروجی لیزر برای ادغام کردن ۲ آینه است کدام ممکن است به صورت موازی روبروی یکدیگر قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نوسان ساز را نمایند.

لیزر همراه خود تحمیل عالی جو سرزنده بین ۲ آینه واقعاً کار می کند کدام ممکن است استراتژی تابش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینه کردن بین ۲ آینه را افزایش می دهد.

لیزر گازی، لیزر شیمیایی، لیزر تابشی، لیزر قوی، لیزر فیبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید … طیف گسترده ای از مختلف لیزر برای پایین تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکاکی، با این حال در تجهیزات های لیزر اقتصادی تنها اجتناب کرده اند ۲ نوع تجهیزات لیزر گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات لیزر قوی استفاده تبدیل می شود.

تجهیزات پایین تر لیزری فلزات

تجهیزات پایین تر لیزری فلزات در صنایع مختلف مورد استفاده قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کارهای مختلفی مشابه حکاکی، پایین تر، جوشکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را انجام می دهد. او اجتناب کرده اند تجهیزات پایین تر لیزر برای پایین تر صفحات آهنی در صفحه سازی، علامت گذاری اجزا دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره استفاده کرد. این تجهیزات در زمینه های مختلفی اجتناب کرده اند جمله شیرآلات، ابزار آلات، ظروف آشپزخانه، از کیت پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کاربرد دارد.
این ماشین تحولات اساسی در مسکن بشر تحمیل کرد، صنایع دستی را به کار مکانیزه تغییر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث پیشرفت صنعت شد.
عالی فوتون اجتناب کرده اند تجهیزات پایین تر لیزری ساطع تبدیل می شود کدام ممکن است در آلومینیوم، آلیاژهای مس را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره منعکس تبدیل می شود. این داروها جدا از تصویری آینه ای، رسانای خوبی {برای گرما} هستند. از حرارت را روی درجه شخصی چاپ شده می تدریجی. آلیاژهای کربن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلز گرمای کمتری را توسل به می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل حکاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین تر بهتری دارند.

برش لیزری فلزات

کاربرد تجهیزات پایین تر لیزری

لیزرهای اقتصادی در مدرسه های مختلفی طبقه بندی می شوند. در بین تجهیزات های لیزر سوخت اقتصادی، تجهیزات پایین تر لیزر دی اکسید کربن بیشترین کاربرد را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این تجهیزات برای حکاکی داروها مختلف مشابه شیشه، شیشه، پارچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … استفاده تبدیل می شود.
دسته های تولید دیگری لیزرهای اقتصادی هستند کدام ممکن است عمدتاً لیزرها هستند. اجتناب کرده اند بسیاری از اینها ماشین ها برای حکاکی لیزری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین تر فلزات مختلف استفاده تبدیل می شود. تجهیزات لیزر آبی نیز به همین ترتیب دارای ۲ دسته می باشد: تجهیزات لیزر متالیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات لیزر غیر فلزی. نکته جذاب اینجا است کدام ممکن است این تجهیزات ها توسط عالی کامپیوتر خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار می کنند کدام ممکن است دقت پایین تر را افزایش داده است.

مزایای پایین تر لیزر چیست؟

سود تهاجمی پایین تر لیزری اینجا است کدام ممکن است امکانات هدفمند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر کانونی فوق العاده کم است. جدا از اسبابک ها اشاره کردن شده سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت بالای آن غیر قابل انکار است کدام ممکن است باعث افزایش دقت اجزا فلزی شده است.
یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مزایای پایین تر لیزری اینجا است کدام ممکن است کار همراه خود آن دستی تر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث افزایش سرعت تبدیل می شود. علاوه بر این در بسیاری از اینها پایین تر حاشیه از های اجزا فلزی آسیبی نمی بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب است کدام ممکن است پایین تر لیزری به صورت مستقیم انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان به صورت منحنی نیز حکاکی کرد. مهمترین نکته بسیاری از اینها پایین تر دقت بالای کدام ممکن است در هیچ قطعه عکس کشف شد نمی شود. اگرچه در پایین تر لیزری حرارت به سختی موجود است، با این حال اجتناب کرده اند آسیب به کل نیمه جلوگیری می تدریجی.
خواص فیزیکی برخی اجتناب کرده اند داروها باعث تبدیل می شود کدام ممکن است آنها در تأثیر فشار بیش از حد آسیب ببینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده به این صورت حکاکی می شوند. شیشه یکی اجتناب کرده اند این داروها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیزر تنها وسیله ای است کدام ممکن است ممکن است هر گونه برشی روی آن تحمیل تدریجی.

اخرین حرف

تجهیزات پایین تر لیزری متعدد اجتناب کرده اند مسائل را مونتاژ کدام ممکن است امروزه همراه خود کف دست توسط تجهیزات ساخته تبدیل می شود. تجهیزات پایین تر لیزری دارای دقت بالا، عجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارت حکاکی ساختار های سخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده بر روی طیف گسترده ای از فلزات است.