پزشکان: مگر نگفتید برجام خیانت آمیز است، پس چرا آن را ادامه می دهید؟
پزشکان گفتند: برجام را امضا کردند و به مذاکره کنندگان اختیار دادند. ما هم می گوییم چرا پاره نمی کنی (همانطور که گفتی)؟! چرا سفره مردم را رنگ نمی کنید؟! آیا در تور قبلی نگفتند که برجام باید لغو شود و این خیانت است؟ پس چرا امروز هنوز پخش می کنید؟