چرا افکار منفی سنگین تر از افکار مثبت هستند؟
اینکه چرا انسان ها بیشتر از افکار مثبت ترس ها و افکار منفی دارند به حافظه ژنتیکی ما برمی گردد که میلیون ها سال با زندگی در جنگل ها و دشت های آفریقا سازگار شده است. یعنی ذهن نیز مانند بدن برای محیط و شرایطی که میلیون ها سال پیش در آن زندگی می کردیم تکامل یافته است.