چگونه جمهوری آذربایجان در جنگ اوکراین پیروز شد؟


درگیری های روسیه و کشورهای اروپایی علاوه بر جنگ روسیه و اوکراین، نیاز جمهوری آذربایجان به گاز را افزایش داد و این کشور از این جنگ سود برد.

چگونه جمهوری آذربایجان در جنگ اوکراین پیروز شد؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.