ژاپن ۲۵ شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱ نمایندگی روسی را تحریم کرد
ژاپن تاکنون ۱۰۱ شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۰ نمایندگی روسی را تحریم کرده است.