کالا برجسته ۵ محصول سایپا به همان اندازه روز پنجشنبه


به گزارش تلنگر، گروه خودروسازی سایپا هر هفته پیش کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا برجسته محصولات شخصی را همراه خود هدف تامین خواستن خوردن کنندگان دقیق انجام می دهد، لذا نامزدها محصولات این مجموعه اجتناب کرده اند ساعت ۸ صبح روز ۵ شنبه این هفته تحریک کردن خواهند شد. هفته ۲ روزه آنها اغلب هستند محصولات سایپا را در ۲۴ ساعت در یک روز واحد روز و هفت روز هفته گزارش عنوان کنند.

در قالب کالا برجسته این هفته محصولات سایپا، خودروهای فوریس همراه خود گیربکس عادی خوشایند EX2 انگشتر استیل سایپا SE151 موتور سیکلت M13سینا همراه خود گیربکس استاندارد، فلنج آهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیبیا SX موتور سیکلت مسیه ۱۵ آرم داده شده.

نامزدها به برخورد اینترنتی مراجعه نمایند saipa.iranecar.com آنها اغلب هستند گزارش عنوان کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استراتژی قرعه کشی نمایندگی کنند. لیست نامزدهای بسته شدن اجتناب کرده اند طریق آنلاین مکان کالا اینترنت ظرف خوب روز پس اجتناب کرده اند بالا قرعه کشی ادعا خواهد بود.

پس اجتناب کرده اند ادعا نتایج قرعه کشی، فروشندگان برگزیده برگزیده شده باید مبلغ درست را ظرف سه روز واریز کنند. بر این مقدمه کمتر از زمان عرضه محصولات کالا تعجب آور است سایپا ۲ روز است.