کدام دانش آموزان بیشتر وام می گیرند؟


رئیس صندوق رفاه دانشجویان با بیان اینکه دانشجویان متاهل دو برابر دانشجویان مجرد وام دریافت می کنند افزود: اگر دانشجوی مجردی در یک ترم ۶.۵ میلیون تومان وام تحصیلی دریافت کند این مبلغ برای دانشجویان متاهل ۱۳ میلیون تومان خواهد بود.

کدام دانش آموزان بیشتر وام می گیرند؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.