کی روش: من هم می گویم خدا را شکر که یک بازی با انگلیس داریم / به لطف اسکوچیچ
از بازیکنانی که در این راه یعنی جام جهانی به ما کمک کردند، احترام و تشکر می کنم. من از اسکوچیچ و دستیارانش برای دستیابی به این دستاورد تشکر می کنم. امروز مسئولیت ما این است که شرایط را تغییر دهیم، بهتر شویم و همیشه به جلو حرکت کنیم.