گفتن شرایط پیش کالا محصولات سایپا جهت حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان


به گزارش تلنگر، اولین پیش کالا یکساله محصولات گروه خودروسازی سایپا اطمینان حاصل شود که حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان ساکن اجتناب کرده اند ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۱۲ اسفندماه به مدت ۲ روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴ ساعت انجام تبدیل می شود. در روز برای پنج محصول

خودروهای تهیه شده در قالب مذکور برای ادغام کردن شاهین.جی، کوییک.اس، کوییک.آر همراه خود گیربکس روزمره، کوییک همراه خود گیربکس روزمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساینا.س می باشد.

موعد عرضه این خودروها اجتناب کرده اند مرداد ماه سال بلند مدت تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامزدها می توانند به مدت خوب سال اجتناب کرده اند طریق مکان پیش کالا گزارش عنوان کنند.

بر مقدمه این گزارش، در صورتی کدام ممکن است انواع نامزدها مشمول این بخشنامه بیش اجتناب کرده اند قابلیت کالا باشد، پس اجتناب کرده اند قرعه کشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت محدوده، امکان گزارش عنوان باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید واریز خودرو فراهم تبدیل می شود، در هر مورد دیگر برای کلیه مادران مجاز کدام ممکن است شرایط آنها توسط گروه های مربوطه تایید شده باشد، امکان گزارش عنوان باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید واریز (برای خودرو) امکان پذیر است.

ضمناً لیست پذیرفته شدگان باقی مانده ظرف مدت ۳ روز اجتناب کرده اند طریق مکان کالا اینترنت سایپا گفتن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز به اشاره کردن است نامزدها به همان اندازه زمان برگزاری قرعه کشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن برندگان هیچ مبلغی را واریز نمی کنند. پس اجتناب کرده اند قرعه کشی، برندگان این قالب باید ظرف مدت ۳ روز وجه را به قیمت قیمت خودرو واریز کنند.

شایان اشاره کردن است در مهلت پیش کالا خوب ساله مادرانی کدام ممکن است فرزند دوم آنها در ۱۹ آبان ماه سال جاری متولد شده است می توانند گزارش عنوان کنند.