گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلژیک – خبرگزاری مهر اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوفیا ویلمز معاون نخست وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه بلژیک در گفتگوی تلفنی دانستن درباره موضوعات مختلف مورد کنجکاوی مشترک، آسانسور روابط مالی، افزایش خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری های نزدیک ۲ ملت اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کردند. با اشاره به امتیازات

شاهزاده عبداللهیان روابط جمهوری اسلامی ایران همراه خود بلژیک را اجتناب کرده اند تذکر روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور نهادهای ecu را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان {در این} ملت حائز اهمیت تعیین مقدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط حسنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام ۲ ملت در زمینه های مختلف را ارزشمند تعیین مقدار کرد.

رئیس تجهیزات دیپلماسی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به مذاکرات وین ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به پیشرفت مذاکرات، رفع یکی ۲ موضوع باقی مانده را نیازمند انتخاب آمریکا دانست کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق این مذاکرات پیگیری شود. مشاور اتحادیه اروپا .

وزیر امور خارجه بلژیک {در این} اظهار داشت‌وگوی تلفنی همراه خود ردیابی به همکاری‌های پارلمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی معاهدات دوجانبه، همکاری‌های نزدیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متقابل ۲ ملت را در رشد روابط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل برخی امتیازات فعلی مهم توضیح دادن کرد.