۲۰ میلیون قطعه جوجه در استانداری بوشهر تلف شدند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانحسن بازیار در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر گفت: استان بوشهر همراه خود از گرفتن بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ واحد مرغداری قابلیت ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش بیش اجتناب کرده اند ۲ میلیون قطعه مرغ خشمگین در سال را دارد.

رئیس اداره قرنطینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت حیاتی استانداری بوشهر افزود: در سال قبلی ۱۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴ قطعه مرغ خشمگین در قالب ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ محموله در قرنطینه کشتار شدند.

وی افزود: برای این جوجه ها پس اجتناب کرده اند تایید بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی دامپزشکی طیور، شهادت دادن سوئیچ قرنطینه به کشتارگاه های موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل مفید محموله توسط دامپزشک در کشتارگاه در کشتارگاه طیور صادر تبدیل می شود. ارسالی اجتناب کرده اند مرغداری تبدیل می شود.

بازیار ذکر شد: کلیه خودروهای حمل مرغ خشمگین دارای کد بهداشتی اجتناب کرده اند اداره کل دامپزشکی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تخلیه محموله مرغ، قفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو شستشو، استریل را انتخاب کنید و انتخاب کنید استریل تبدیل می شود.

وی تاکید کرد: در جاری حاضر کلیه شهادت دادن های قرنطینه مرغ خشمگین توسط دامپزشکی طیور را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر تذکر اداره کل دامپزشکی شهرستان انجام تبدیل می شود.