۲۳ میلیون تردد خودرو در مازندران گزارش شد
محورهای ارتباطی مازندران {به دلیل} قرار تکل در هدف ترانزیتی آسیای میانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان تهران-مشهد به طور قابل توجهی {به دلیل} برخورداری اجتناب کرده اند قابلیت های گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواهب خالص به طور قابل توجهی در ایام سفر اجتناب کرده اند پرترددترین محورهای ملت است.