۴۹ درصد سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۲


با اجرای مجموعه اقدامات، طرح ها و رویکردهای تحولی نظام مالیاتی برای تحقق رویکرد رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، امسال سهم مالیات در بودجه کشور به حدود ۴۹ درصد افزایش یافت.

سهم ماده ۴۹ درصدی مالیات در بودجه سال ۱۴۰۲ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.