۵ سیگنال دفتر سمی


چگونه علائم هشدار دهنده تلخ شدن دفتر را پیش آگهی دهیم؟

بر مقدمه یافته‌های بروزترین tp-date گزارش سنت اقتصاد Breathe اجتناب کرده اند سیستم دارایی ها انسانی، اجتناب کرده اند هر ۵ بریتانیایی خوب نفر حرفه شخصی را {به دلیل} سنت سمی در دفتر انصراف کرده است. همراه خود برای درمان این موضوع، می توان همراه خود ضمانت ذکر شد کدام ممکن است تقریباً {همه ما} حداقل تصوری اجتناب کرده اند اینکه خوب “دفتر سمی” قابل دستیابی است شبیه باشد، خواهیم داشت.

با این حال، به طور معمول است، عناصری کدام ممکن است برای تحمیل بیشتر اینها سنت وارد می‌شوند می‌توانند زیر رادار پرواز کنند، به این تکنیک کدام ممکن است قابل دستیابی است در گذشته اجتناب کرده اند اینکه در وسط آن قرار بگیرید، متوجه وسعت اشکال نشوید. برای افرادی که آغاز به زیر پرس و جو برداشتن مکان شخصی می کنند هر دو افرادی که جستجو در اصلاح موقعیت هستند، در همین جا، همراه خود کمک معلم مسکن سوخی جوهال، ۵ سیگنال سمی شدن دفتر را تجزیه و تحلیل می کنیم.

۱. پیشرفت شغلی {وجود ندارد} هر دو فوق العاده کم است

سوخی می‌گوید: «وقتی گروه‌ها برای رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش انبساط کارگران شخصی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، این می تواند یک پرچم بنفش است. “در صورت وجود آنها “واحد مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد” در سیستم دارایی ها انسانی ندارند، هر دو هیچ رابطی برای ارجاع به نیازهای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین‌های بهبود ندارند، معمولاً می‌توانید این گروه را تعیین کنید.

این همان چیزی است که اگر جستجو در حرفه جدیدی هستید، می توانید در مرحله مصاحبه دانستن درباره آن بپرسید هر دو اگر برای سازمانی کدام ممکن است قبلاً در آن کار می کنید اعمال تبدیل می شود، قطعا ارزش آن را دارد تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث را دارد. چون آن است سوخی ردیابی می‌تنبل، وضعیت‌های کاری کدام ممکن است این شانس‌ها را فراهم نمی‌کنند، نرخ جابجایی کارگران بالاتری دارند، از اشخاص حقیقی بافت می‌کنند کدام ممکن است نسبت به پیشرفت گروه دیده نمی‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیتی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً آغاز به خواستار وضعیت‌های تولید دیگری می‌کنند.

۲. عدم ارتباط

این می تواند یک ستون بی نظیر هر اتصال مفید است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است صحبت اجتناب کرده اند دفتر ما تبدیل می شود تفاوتی ندارد. سوخی دلیل می‌دهد: «شکست مدیریت در اطلاع‌رسانی پیشرفت گروه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر به‌روزرسانی‌های مشترک با توجه به چالش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدول‌های روزی، باعث می‌شود کارگران بافت جدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌اهمیتی کنند. “تأثیر این امر، به طور قابل توجهی بر رفاه افرادی که اجتناب کرده اند خانه کار می کنند، باعث تحمیل بافت ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف انگیزه تبدیل می شود.”

با این حال این ساده پیشرفت خوب گروه نیست کدام ممکن است باید در جریان آن باشید، از سوخی می گوید کدام ممکن است باید این حس را نیز داشته باشید کدام ممکن است می توانید اولویت های شخصی را در یک واحد تنظیم حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه از اشتراک بگذارید.

۳. سردرگمی ابدی موجود است

سوخی دلیل می‌دهد: «جایی کدام ممکن است گروه‌ها گمشده جهت‌گیری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات‌ها خاص نیست، هر دو جایی کدام ممکن است موقعیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی‌های رئوس مطالب‌نشده موجود است، این بافت سردرگمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌نظمی تحمیل می‌تنبل.» این بیشتر اوقات در نتیجه دوره ها تکراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث‌های وقت‌گیر می‌شود. مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت ضعیف در نتیجه فقدان کار با هم تبدیل می شود، از کارگران بافت نمی کنند کدام ممکن است چه چیزی باید به بازو آورند.”

زمان خواهید کرد مفید است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر از اجتناب کرده اند آن را همراه خود سردرگمی با توجه به اینکه چه کاری باید انجام دهید، هر دو میل های کاری خواهید کرد در مکان قرار دارند، صرف می کنید، این سیگنال کدام ممکن است چیزی در جاری کلیک کردن نیست. موقعیت خواهید کرد باید به خوانایی در رئوس مطالب حرفه خواهید کرد خاص شود، متعاقباً اگر شک دارید، نگاهی به آن است بیندازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینید کدام ممکن است چگونه به سمت تخصص روزانه خواهید کرد ایستادگی می تنبل.

۴. رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های ناعادلانه

هنگامی کدام ممکن است صحبت اجتناب کرده اند اعمال ناعادلانه، به طور قابل توجهی تبعیض علیه عملکرد های دفاع کردن شده (سن، کمبود، اصلاح جنسیت، عروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت مدنی، باردار بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان، نژاد، مذهب هر دو اعتقاد، جنسیت، را انتخاب کنید و انتخاب کنید خم شدن جنسی) به میان می آید، قوانینی برای حفاظت اجتناب کرده اند خواهید کرد موجود است. . مشاوره تبدیل می شود، متأسفانه، بیشتر اینها رفتار باقی مانده است ممکن است یکپارچه داشته باشد.

سوخی می‌گوید: «گروه‌هایی کدام ممکن است رفتار نابرابر همراه خود کارگران نماد می‌دهند، مشابه با طرفداری بدیهی، تبعیض جنسیتی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض در جایگزین‌های پیشرفت شغلی، تنظیم‌های کاری سمی هستند. “اگر پوشش های روشنی برای حاضر شکایات خواهید کرد وجود نداشته باشد، این سیگنال کدام ممکن است مدیریت نسبت به پاسخگویی شخصی نادیده گرفته شده است.

این سنت سمی باعث می‌شود کدام ممکن است کارگران در تنظیم‌های شخصی بافت ناامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی کنند. هنگامی کدام ممکن است کارگران این بافت را دارند، بیشتر اوقات غیبت های ناشی اجتناب کرده اند بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرخصی های تمدید شده مدت افزایش خواهد یافت.

۵. همه مستأصل هستند

سوخی می‌گوید: «اگر بافت عقب کشیدن، مالیخولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوهای بدی مشابه با شایعات در احاطه محل کار وجود داشته باشد، این سیگنال واضحی اجتناب کرده اند سنت سمی است. این معمولاً در گروه‌هایی اتفاق می‌افتد کدام ممکن است در آن کارگران همراه خود شبح ناامنی شغلی مواجه می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت می‌کنند مورد شناخت قرار نمی‌گیرند هر دو بیش اجتناب کرده اند حد کار می‌کنند.»

همراه خود همکاران شخصی تصمیم بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بافت آنها نظر کنید. آنها قابل دستیابی است شبیه به تجربیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسات خواهید کرد را تکرار کنند هر دو اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری، حتی قابل دستیابی است متوجه شوید کدام ممکن است ناآگاهانه اجتناب کرده اند شبیه به سنت بهره می برید.

بدون در نظر گرفتن کدام ممکن است باشد، نکته بی نظیر اینجا است کدام ممکن است {همه ما} نیاز به این هستیم کدام ممکن است همراه خود احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقار همراه خود ما رفتار شود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدن سیگنال هایی کدام ممکن است نماد می دهد چیزی مناسب نیست اولین قدم برای اقدام است.


سوخی جوهال خوب معلم رشد خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر حرفه ای NLP است. همراه خود برای مشاوره فهرست راهنمای معلم مسکن داده ها بیشتری کسب کنید.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر