۸ امتیاز برای کشتن ایمن الظواهری
اگر هر کشوری حق دارد شهروندان خود یا دیگران را در مناطق مختلف جهان هدف قرار دهد و بکشد، پس ما چگونه جهانی داریم یا خواهیم داشت؟ اگر مخالفان سیاسی در محدوده این هدف قرار گیرند چه؟ با پیشرفت تکنولوژی، احتمالاً کشورهای بیشتری در آینده نزدیک به این روش متوسل خواهند شد.